Algemene voorwaarden TOF – Training Ontwikkeling Femke

Toepasselijkheden

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 oktober 2020 van toepassing op alle overeenkomsten met TOF – Training Ontwikkeling Femke, een handelsnaam van Femke Vergeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80397506 De deelnemer/opdrachtgever (hierna ook aangeduid met je) is de wederpartij van TOF – Training Ontwikkeling Femke, die een product of dienst afneemt.
TOF – Training Ontwikkeling Femke behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Verwerking inschrijving/overeenkomst

De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat je te kennen geeft, via e-mail, onze website, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een training of andere activiteit/dienst. Je ontvangt een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, algemene voorwaarden en opgaven van de aan te leveren deelnemersgegeven. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan of door deel te nemen aan een training, activiteit of dienst van TOF – Training Ontwikkeling Femke, verklaar je de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen en ermee akkoord te gaan. De overeenkomst wordt definitief na het verlopen van de termijn gesteld onder artikel annulering.
Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als deelnemer/opdrachtgever kunnen na dit gesprek besluiten om inschrijving/overeenkomst niet tot deelname te laten overgaan. 

Afgelasten van trainingen, programma’s en andere activiteiten

TOF – Training Ontwikkeling Femke houdt zich het recht om wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen en andere activiteiten of diensten te annuleren of data te wijzigen. We zullen je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen. De activiteit zal opnieuw worden gepland en indien dat niet mogelijk is, zal er naar een passende oplossing worden gezocht.
Bij het niet doorgang vinden van een training, activiteit of dienst vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. TOF – Training Ontwikkeling Femke vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten en is niet aansprakelijk voor reeds gemaakt reis- en verblijfkosten en hiervan is geen restitutie mogelijk. Bij vroegtijdig stoppen met de training vindt geen restitutie plaats.

Afzeggen/afbellen van kennismakingsgesprekken en individuele afspraken

Individuele afspraken of vrijblijvende en gratis kennismakingsgesprekken dienen maximaal 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak te worden afgezegd, telefonisch of per whatsapp. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande afspraak en wordt er een bedrag van 65 euro berekend. 

Privacy en vertrouwelijkheid

Verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. TOF – Training Ontwikkeling Femke verstrekt de persoonsgegevens nooit aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist. In het kader van de overeenkomst tussen TOF- Training Ontwikkel Femke en deelnemer schrijft de wetgever voor dat debiteurengegevens zeven jaar worden bewaard op een Europese server. Van elke deelnemer aan een training, activiteit of dienst wordt gevraagd persoonlijke informatie van andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en deze niet met derden te delen.

Betalen

Na aanmelding van training, activiteit of dienst, offertebevestiging, ontvang je een bevestigingsmail en digitale factuur. De gehele factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen. Wanneer startdatum binnen deze 14 dagen ligt, dient het bedrag per direct betaald te worden. Je deelname is verzekerd als de betaling is ontvangen binnen de geldende termijn. Het niet op tijd betalen van de factuur kan leiden tot het vervallen van je plaats in de training, andere activiteit of dienst. Bij te late betaling kan de deelnemer/opdrachtgever geen rechten aan deelname ontlenen. 

Annulering 

Annulering van deelname is mogelijk tot een maand voor de start van een training, activiteit of dienst. In dat geval geven we het hele bedrag terug minus €100 aan administratieve kosten, voor de annulering. Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling.
Bij annulering tussen een maand en twee weken voorafgaand aan de startdatum restitueren we 50% van het bedrag. Annulering korter dan twee weken voorafgaand aan de startdatum betekent dat het volledige bedrag verschuldigd blijft en geen restitutie plaatsvindt. Wel bestaat de mogelijkheid om je te laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. 

Klachtenregeling

Binnen TOF – Training Ontwikkeling Femke wordt gewerkt op basis van deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer of opdrachtgever, alle goede intenties ten spijt, een klacht heeft kan dit zowel schriftelijk als mondeling kenbaar worden gemaakt. Indien de deelnemer aangeeft dat de klacht schriftelijk dient te worden afgehandeld, ontvangt de deelnemer allereerst een bevestiging van
de klacht. Alle klachten worden in behandeling genomen. Bij voorkeur wordt samen bekeken wat er nodig is om de klacht op te lossen. Indien er wordt aangegeven de klacht schriftelijk te willen afhandelen, ontvangt men binnen vier weken een reactie op de klacht.
Eventuele klachten over de door TOF – Training Ontwikkeling Femke geleverde diensten dienen mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan ons kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting. 

Aansprakelijkheid

Deelname aan de trainingen, activiteiten of diensten van TOF – Training Ontwikkeling Femke is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over je gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts/behandelaar te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.
Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training. 

TOF – Training Ontwikkeling Femke verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. TOF – Training Ontwikkeling Femke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TOF – Training Ontwikkeling Femke. In geen geval is TOF – Training Ontwikkeling Femke aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn en overleg met de trainer bij twijfel.

De eventuele aansprakelijkheid van TOF – Training Ontwikkeling Femke is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer/opdrachtgever aan TOF – Training Ontwikkeling Femke voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

TOF – Training Ontwikkeling Femke zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Copyright en rechten

Alle materialen (teksten, audio-instructies, cursusmaterialen) die worden verstrekt tijdens de training, andere activiteit of dienst, of die te vinden zijn op de website, in nieuwsbrieven of op de sociale media van TOF – Training Ontwikkeling Femke (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van TOF – Training Ontwikkeling Femke en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.ditistof.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt. 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten TOF- Training Ontwikkeling Femke is het Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid

 • Privacyverklaring

TOF Training Ontwikkeling Femke, een handelsnaam van Femke Vergeer, gevestigd aan Grauwaartsingel 222, 3541 DA te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, onze abonnees op nieuwsbrieven en websitebezoekers staat bij Femke Vergeer (TOF Training Ontwikkeling Femke) hoog in het vaandel. Lees hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Hoofdpunten uit dit artikel

• Privacybescherming
• Verwerking van persoonsgegevens
• Cookies
• Slotbepalingen

Privacybescherming

TOF – Training Ontwikkeling Femke vindt de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, abonnees op onze nieuwsbrieven, onze klanten en bezoekers van onze website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van deelnemers, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

TOF – Training Ontwikkeling Femke gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van abonnees, klanten en bezoekers. Wij verstrekken en verkopen deze persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TOF -Training Ontwikkeling Femke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

TOF – Training Ontwikkeling Femke houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. 

Persoonlijke informatie die in het kader van een training of bijeenkomst wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer.

Verwerking persoonsgegevens

TOF – Training Ontwikkeling Femke legt je persoonsgegevens, die je zelf hebt verstrekt, vast ten behoeve van deelname aan trainingen of een andere met jou gesloten overeenkomst. Daarnaast verwerkt zij -in zeer beperkte mate- persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens jouw bezoek aan deze website. Dat wordt nader toegelicht in de sectie ‘Cookies’.
Femke Vergeer (TOF Training Ontwikkeling Femke) verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • • Contact met je onderhouden in het kader van de dienstverlening, eventuele wijzigingen van onze diensten en producten en de uitvoering van de dienstverlening;
 • • Het nakomen van een wettelijke plicht, waaronder bewaarplichten
 • • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van TOF – Training Ontwikkeling Femke), bijvoorbeeld in het kader van een klacht;
 • • Het afhandelen van jouw betaling;
 • • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • • Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Femke Vergeer (TOF Training Ontwikkeling Femke) bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij ze verplicht is om dit te doen op grond van een wettelijke bewaarplicht.

 • • Voor- en achternaam
 • • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • • Geboortedatum
 • • Telefoonnummer(s)
 • • E-mailadres
 • • IBAN gegevens van bank/giro

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven: info@ditistof.nl 

Cookies

TOF – Training Ontwikkeling Femke houdt het bezoek op onze website bij. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Femke Vergeer (TOF Training Ontwikkeling Femke) houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.
Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Slotbepalingen

Wijzigingen 

TOF – Training Ontwikkeling Femke) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 29 december 2020.